Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Informacje:

Szanowni Państwo, Pracownicy ZSP Nr1 w Osieku, Rodzice i Opiekunowie naszych Uczniów i dzieci, Współpracownicy!

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust.2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1w Osieku, 32-608 Osiek, ul. Główna 123.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez:

a) adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) pisemnie na adres naszej szkoły

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy/zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa np: Sądy, Prokuratura, Policja oraz udostępniane będą tylko tym podmiotom, z którymi Administrator Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Skutkiem nie podania danych jest brak możliwości realizacji zadań publicznych polegających na kształceniu.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

  1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe;
  2. ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości-art.2 ust.1 pkt.5;
  3. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;
  4. rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach;
  5. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;
  6. ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności-art.46 ust.1 pkt.5.

Odbiorcami danych są organy administracji publicznej oraz usługodawcy, którym zostaną zlecone usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Dane osobowe nie będą profilowane w sposób zautomatyzowany.

Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego.

 

Posiada Pani/Pan prawo do:

INFORMACJI I KOPII >>>

SPROSTOWANIA DANYCH >>>

BYCIA ZAPOMNIANYM >>>

OGRANICZENIA PRZETWARZANIA >>>

PRZENOSZENIA DANYCH >>>

SPRZECIWU >>>

WNIESIENIA SKARGI DO UODO >>>

 

Dokumenty i Wnioski:

Wniosek o udzielenie informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych >>>
 
Wniosek o zmianę danych osobowych >>>
 
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych >>>
 
Wniosek o usunięcie danych osobowych >>>
 
Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych >>>
 
Wniosek o przeniesienie danych osobowych >>>
 
Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych >>>

 

Klauzula informacyjna:

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej


Rekrutacja do Przedszkola


Przedszkole


Monitoring

 

Wypełniony wniosek prosimy złożyć u Administratora Danych, t. j. w
Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Osieku
ul. Główna 123
32 – 608 Osiek 

Kontakt z IOD i AD:

Kontakt z Administratorem Danych:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

 Agnieszka Stelmaczonek

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.