SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły w Osieku

ROK SZKOLNY 2023/2024

OPIEKUN: mgr Magdalena Jasińska, mgr Mariusz Jezierski

Przewodnicząca: Orina Palutkiewicz

Zastępca przewodniczącej: Julia Michalak

Protokolant : Dominik Klęczar

Przewodniczący Samorządów Klasowych:

Klasa I a – Brandys Emilia

Klasa I b -  Ogorzałek Pola

Klasa II a - Januszewska Maja

Klasa II b – Tlałka Iga

Klasa II c – Kuś Adam

Klasa III a – Pacyga Martyna

Klasa III b – Kozieł Mikołaj

Klasa IV a – Chyb Maja

Klasa IV b – Michalak Dominik

Klasa IV c – Luranc Martyna  

klasa V a – Płoszczyca Jakub

klasa V b – Kowalczyk Bartosz

klasa VI a – Kolasa Emilia

klasa VI b – Kusak Aleksandra

Klasa VI c – Dziedzic Jakub

klasa VII a – Palutkiewicz Orina

klasa VII b – Jasińska Majka

klasa VII c  - Płoszczyca Pola

klasa VIII  -   Kolber Lena

W roku szkolnym 2023/2024 samorząd szkolny realizuje plan pacy samorządu pt. „ Nie samą nauką żyje szkoła …”

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin samorządu. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich, takich jak:

  • prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami, celami oraz stawianymi wymaganiami;
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  • prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej, pod warunkiem, że jej treść nie godzi w dobre imię żadnego z nauczycieli i uczniów oraz nie zawiera wulgaryzmów i treści obraźliwych dla czytelników;
  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
  • prawo wyboru nauczyciela lub nauczycieli, którzy będą pełnili rolę opiekuna samorządu.

Samorząd ponadto zajmuje stanowisko w niektórych sprawach uczniowskich, gdzie podjęcie decyzji przez Dyrektora lub Radę Pedagogiczną jest ustawowo związane z zasięgnięciem opinii tego organu.

Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.