Do ważniejszych problemów współczesnej szkoły należy zagadnienie rozpoznawania i usuwania przyczyn trudności szkolnych uczniów.

Mając świadomość, jak ważną rolę odgrywa sukces w życiu każdego dziecka, postanowiliśmy właściwie zatroszczyć się o wyrównanie opóźnień i braków rozwojowych, zająć się kształtowaniem pozytywnej motywacji do nauki, stworzyć uczniom możliwość opanowania określonego zasobu wiedzy, umiejętności i sprawności, zapobiegając reakcjom nerwicowym .

W naszej szkole prowadzone są:

 1. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZE
 2. ZAJECIA REWALIDACYJNE
 3. ZAJĘCIA KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNE
 4. ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
 5. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE
 6. DORADZTWO ZAWODOWE

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZE

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze są organizowane  dla uczniów mających trudności w nauce, najczęściej w zakresie języka polskiego i matematyki a także z języka obcego. Na zajęciach uczniowie mają zagwarantowaną możliwość  wyrównania braków  w zakresie dydaktyki.
                   W klasach I-III prowadzone są zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci.  Zajęcia te przewidziane są dla uczniów przejawiających się trudnościami w nauce oraz dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Głównym celem na etapie edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia. Nabywanie umiejętności czytania, pisania i liczenia.
Cele szczegółowe:

 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych;
 • rozbudzanie zainteresowań, wyrabianie motywacji do nauki, systematyczności i wytrwałości w nauce;
 • kształcenie umiejętności planowania i organizowania własnej pracy;
 • doskonalenie umiejętności pracy w zespole;
 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za wyniki w nauce, nie poddawanie się niepowodzeniom, radzenie sobie z trudnościami;
 • dostosowanie wymagań  do możliwości dziecka;
 • stworzenie atmosfery bezpieczeństwa i życzliwości;
 • stosowanie atrakcyjnych metod i form pracy.

 
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone są również na pozostałych etapach edukacyjnych z języka polskiego,  matematyki, języka angielskiego

 

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze w roku szkolnym 2022/2023 :

l.p.

Nazwa zajęć

Nauczyciel prowadzący

1.

zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne w klasie I

mgr Barbara Kramarczyk

2.

zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne w klasie II

mgr Karolina Chwierut

3.

zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne w klasie III

mgr Irena Kruczała

4.

dydaktyczno-  wyrównawcze z matematyki  w klasach IV – VIII

mgr Agnieszka Godoń

5.

dydaktyczno-  wyrównawcze z języka polskiego  w klasach IV – VIII

mgr Małgorzata Gwóźdź

mgr Maria Zięba

6.

dydaktyczno-  wyrównawcze z języka angielskiego  w klasach IV – VIII

mgr Klaudia Raj

mgr Anna Bloch

 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

 

Zajęcia rewalidacyjne planujemy tylko dla Ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie tego orzeczenia. Dokonuje tego zespół Nauczycieli i specjalistów pracujących w szkole z Uczniem, który ma wskazanie PPP do pracy z takim orzeczeniem. Przewodniczącym zespołu jest Wychowawca klasy. Dokumentem, w którym potwierdzamy zaplanowanie zajęć rewalidacyjnych, jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET). Szkoła ma obowiązek zorganizować zajęcia rewalidacyjne dla każdego Ucznia niepełnosprawnego, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 Zajęcia rewalidacyjne przewidziane są dla Ucznia niepełnosprawnego, w tym:

 • niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu lekkim,
 • niepełnosprawnego ruchowo, w tym:
  • z afazją,
  • niewidomego i słabowidzącego,
  • niesłyszącego i słabosłyszącego,
 • z autyzmem, w tym:
 • z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

Wymiar zajęć rewalidacyjnych
Tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla Ucznia wynosi 2 godziny (we wszystkich typach szkół).
Program zajęć rewalidacyjnych jest zależny od rodzaju niepełnosprawności
W zależności od rodzaju niepełnosprawności zajęcia rewalidacyjne najczęściej dotyczą:

 • korekcji wad postawy,
 • korygowania wad wymowy,
 • nauki orientacji przestrzennej i poruszania,
 • nauki alternatywnych metod komunikacji,
 • innych form rewalidacji, które wynikają z indywidualnego programu,

Zajęcia mają indywidualny charakter
Rodzaj zajęć rewalidacyjnych i ich forma muszą odpowiadać indywidualnym potrzebom rozwojowym i edukacyjnym Ucznia niepełnosprawnego oraz być dostosowane do jego możliwości psychofizycznych.

NAUCZYCIELE PROWADZĄCY ZAJĘCIA REWALIDACYJNE W ROKU SZKOLNYM  2022/2023

L.P.

Imię i nazwisko nauczyciela, specjalizacja

1.

mgr Aneta Kała - surdopedagog,  tyflopedagog, specjalista z zakresu edukacji  i wspomagania osób z autyzmem i zespołem Aspergera

2.

mgr Nina Kramarczyk- Kwas - specjalista z zakresu edukacji  i wspomagania osób z autyzmem i zespołem Aspergera

3.

mgr Ewa Mrozik -  oligofrenopedagog, pedagog specjalny,  specjalista z zakresu edukacji  i wspomagania osób z autyzmem i zespołem Aspergera

4.

mgr Katarzyna Mordarska mgr pedagogiki, oligofrenopedagog, specjalista z zakresu edukacji  i wspomagania osób z autyzmem i zespołem Aspergera

5.

mgr Agata Lacheta, specjalista z zakresu edukacji  i wspomagania osób z autyzmem i zespołem Aspergera

6.

mgr Beata Karcz, specjalista z zakresu edukacji  i wspomagania osób z autyzmem i zespołem Aspergera

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNE

Gdy dziecko ma problemy z prawidłowym uczeniem się, wówczas mają zastosowanie zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, które są prowadzone w naszej szkole w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Organizuje się je  dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czyli z dysleksją rozwojową: w formie dysleksji, dysortografii lub dysgrafii,

            Celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest przede wszystkim pomoc uczniowi w przezwyciężeniu jego trudności w opanowaniu określonych umiejętności i w przyswojeniu danej wiedzy. Zajęcia te mają także na celu stworzenie dziecku możliwości rozwoju umysłowego i społecznego oraz emocjonalnego. Celem pośrednim jest zbudowanie u dziecka odpowiedniej samooceny.

Zajęcia te organizujemy  zgodnie z zaleceniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Organizowane są  w zespołach, raz w tygodniu po 1 godzinie lekcyjnej.  Grupy dobrane są wg stwierdzonych zaburzeń rozwojowych i wg wieku.

 NAUCZYCIELE PROWADZĄCY ZAJĘCIA KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNE W ROKU SZKOLNYM  2022/2023

L.P.

Imię i nazwisko nauczyciela, specjalizacja

1.

mgr Elżbieta Micor – psycholog, specjalista terapia pedagogiczna, socjoterapeutka

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Opieką logopedyczną objęci są uczniowie posiadający opinię,  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci wyłonione podczas przesiewowych badań logopedycznych wykonanych w naszej placówce. Uczniowie uczestniczą w zajęciach logopedycznych indywidualnie lub grupowo.

Zajęcia logopedyczne obejmują:

 • usuwanie zaburzeń mowy
 • przywracanie mowy w przypadku jej utraty
 • nauczanie mowy, która się nie wykształciła
 • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy
 • wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej
 • likwidację przyczyn i skutków zaburzeń mowy do których zalicza się zarówno psychologiczne, jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy.

Elementami terapii logopedycznej są:

 • ćwiczenia sprawności narządów artykulacyjnych
 • ćwiczenia oddechowe i fonacyjne
 • ćwiczenia w rozumieniu i nadawaniu mowy
 • ćwiczenia słuchu fonematycznego.

NAUCZYCIELE PROWADZĄCY ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE  W ROKU SZKOLNYM  2022/2023

L.P.

Imię i nazwisko nauczyciela, specjalizacja

1.

mgr Agnieszka Bielska – logopeda

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE

 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne - organizuje się je dla uczniów mających trudności w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji w grupie rówieśniczej i prawidłowej komunikacji z rówieśnikami, nauczycielami i innymi dorosłymi, prezentujących zachowania utrudniające realizację zdań rozwojowych odpowiednich dla danego etapu rozwoju dziecka.

Liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów.

NAUCZYCIELE PROWADZĄCY ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO- SPOŁECZNE  W ROKU SZKOLNYM  2022/2023

L.P.

Imię i nazwisko nauczyciela, specjalizacja

1.

mgr Elżbieta Micor – psycholog, specjalista terapia pedagogiczna, socjoterapeutka

 

 

DORADZTWO ZAWODOWE

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia. WSDZ opiera się na założeniu, że wybór ścieżki rozwoju zawodowego jest procesem, na który składają się wiedza na temat samego siebie, zawodów, szkół oraz rynku pracy.

 

Realizatorami doradztwa zawodowego w szkole podstawowej są:

Dyrektor szkoły:

 • odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym;
 • współpracuje z doradcą zawodowym w celu realizacji WSDZ;
 • wspiera kontakty pomiędzy uczestnikami procesu orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego w szkole a instytucjami zewnętrznymi;
 • zapewnia warunki do realizowania w szkole zajęć orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;
 • organizuje w szkole wspomaganie realizacji działań z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego poprzez planowanie i przeprowadzanie działań mających na celu poprawę jakości pracy placówki w tym obszarze.

Doradca zawodowy:

 • określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 • pomaga uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 • prowadzi zajęcia z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego oraz zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 • wspiera nauczycieli, wychowawców, specjalistów i rodziców w realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym;
 • prowadzi doradztwo indywidualne dla uczniów.
 • systematycznie diagnozuje zapotrzebowanie uczniów, rodziców i nauczycieli na działania związane z doradztwem zawodowym;
 • planuje, koordynuje, monitoruje i prowadzi ewaluację oraz promuje działania związane z doradztwem zawodowym podejmowane przez szkołę we współpracy z wychowawcami, nauczycielami i specjalistami;
 • gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla danego poziomu kształcenia;
 • organizuje współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły podnoszącą efektywność prowadzonych działań związanych z doradztwem zawodowym;
 • współpracuje z dyrektorem szkoły, realizując zadania związane z orientacją zawodową i doradztwem zawodowym;
 • wspólnie z zespołem przygotowuje projekt WSDZ;
 • gromadzi, aktualizuje i udostępnia zasoby związane z orientacją zawodową oraz doradztwem zawodowym;
 • współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, instytucjami działającymi na rynku pracy i partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego w celu realizacji działań z zakresu doradztwa zawodowego.

Wychowawcy:

 • określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 • eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z treściami programowymi orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;
 • włączają do swoich planów wychowawczych zagadnienia z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;
 • realizują tematy związane z orientacją zawodową i doradztwem zawodowym na godzinach wychowawczych;
 • wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w planowaniu kariery zawodowej;
 • współpracują z rodzicami w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej ich dzieci;
 • współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.

Specjaliści (np. pedagog/psycholog, pedagog specjalny)

 • wspierają wychowawców w realizacji programu nauczania, udzielają wsparcia indywidualnego w sytuacjach tego wymagających, prowadzą zajęcia grupowe z uczniami;
 • określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 • włączają treści z zakresu orientacji zawodowej i zawodowego w prowadzone przez siebie zajęcia dla uczniów;
 • współpracują z wychowawcami klas w ramach realizowania działań z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego dla uczniów;
 • włączają się w proces podejmowania przez uczniów decyzji edukacyjnych i zawodowych (informacje dotyczące ucznia wynikające z pracy specjalisty);
 • współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.

Nauczyciele (w tym nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej):

 • określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 • eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z treściami programowymi orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;
 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizowania zajęć orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego dla uczniów;
 • przygotowują uczniów do udziału w konkursach np. zawodoznawczych;
 • prowadzą koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe;
 • organizują w sali edukacji wczesnoszkolnej kąciki zawodoznawcze;
 • współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.

Nauczyciele-wychowawcy w świetlicy szkolnej:

 • włączają w zajęcia realizowane w świetlicy szkolnej treści z zakresu orientacji zawodowej;
 • rozpoznają i wspierają w rozwoju zdolności i uzdolnienia uczniów;
 • wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
 • udzielają uczniom informacji o możliwościach korzystania z usług doradcy zawodowego.

Nauczyciel-bibliotekarz:

 • współpracuje z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym;
 • opracowuje, aktualizuje i udostępnia zasoby dotyczące doradztwa zawodowego;
 • włącza się w organizowane przez szkołę i instytucje zewnętrzne wydarzenia z zakresu doradztwa zawodowego.
 1. Cel ogólny

Celem orientacji zawodowej w klasach I–III jest wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji.

Celem orientacji zawodowej w klasach IV–VI jest poznawanie własnych zasobów, zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, kształtowanie pozytywnej i proaktywnej postawy uczniów wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zdolności, zainteresowań oraz pasji.

Celem doradztwa zawodowego w klasach VII–VIII szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania przy wsparciu doradczym decyzji edukacyjnych i zawodowych uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji

Cele szczegółowe

Uczniowie :

 • udzielanie porad i konsultacji indywidualnych;
 • prowadzenie zajęć grupowych związanych tematycznie z obszarami: poznawanie własnych zasobów; świat zawodów i rynek pracy; rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie; planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno- -zawodowych;
 • pomaganie uczniom w przygotowywaniu teczek „portfolio”;
 • aranżowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu własnych zasobów np. poprzez udział w konkursach, przygotowywanie określonych zadań na zajęcia przedmiotowe, udział w organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych;
 • określanie potencjału edukacyjno-zawodowego;
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji rynku pracy;
 • stwarzanie okazji do udziału w wydarzeniach takich jak np. targi edukacyjne;
 • umożliwianie udziału w spotkaniach informacyjnych z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych;
 • informowanie o ofercie kształcenia w szkołach programowo wyższych;
 • umożliwienie udziału w spotkaniach z absolwentami szkoły (prezentacje ścieżek rozwoju edukacyjno-zawodowego);
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami zawodów;
 • organizowanie spotkań z inspirującymi osobami (pasjonatami, autorami innowacyjnych rozwiązań – młodymi ludźmi, którzy odnieśli sukces zawodowy);
 • organizowanie wycieczek zawodoznawczych;
 • umożliwienie dostępu do informacji edukacyjno-zawodowej poprzez strony internetowe szkoły, , tablice informacyjne, e-dziennik;
 • organizowanie zajęć dodatkowych związanych z orientacją zawodową,
 • organizowanie Kącika Informacji Zawodowej w bibliotece szkolnej
 • organizowanie imprez o charakterze zawodoznawczym, np. konkursy czy prezentacje zawodów;
 • udostępnianie materiałów multimedialnych (np. gier edukacyjnych, filmów i innych e-zasobów) ułatwiających samopoznanie, podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych;
 • prowadzenie projektów edukacyjnych tematycznie powiązanych z orientacją zawodową oraz doradztwem zawodowym.

Wychowawcy i specjaliści:

 • inicjowanie kontaktów z przedstawicielami instytucji rynku pracy;
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami firm lokalnego rynku pracy;
 • udostępnianie zasobów z obszaru doradztwa zawodowego;
 • wspieranie w realizacji zadań doradztwa zawodowego.
 • informowanie o potrzebach, zasobach uczniów i ich predyspozycjach oraz konieczności ich rozwoju;
 • uświadamianie rodziców o konieczności wspierania w procesie doradczym, udzielania informacji lub kierowania do specjalistów;
 • uświadomienie o konieczności podejmowania tematu preorientacji zawodowej
  w różnych sytuacjach dydaktycznych.

Rodzice:

 • organizowanie spotkań informacyjno-doradczych z doradcą zawodowym w szkole;
 • inicjowanie kontaktów z przedstawicielami instytucji działających na rynku pracy;
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami firm lokalnego rynku pracy;
 • prowadzenie konsultacji dotyczących decyzji edukacyjno-zawodowych uczniów;
 • informowanie o targach edukacyjnych; • udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych (między innymi poprzez: biblioteczkę publikacji, stronę www szkoły, tablice informacyjne, e-dziennik);
 • włączanie rodziców w szkolne działania związane z orientacją zawodową i doradztwem zawodowym.
 • wskazanie czynników ważnych przy wyborze szkoły i zawodu;
 • zapoznanie ze strukturą szkolnictwa;

Obszary do realizacji

 1. Poznawanie własnych zasobów
 2. Świat zawodów i rynek pracy
 3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie
 4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji zawodowych

  Formy i metody pracy

 • Wycieczki
 • Spotkania z przedstawicielami zawodów, pracodawcami,
 • Udział w przedsięwzięciach lokalnych, np. targi szkół, Festiwal Zawodów
 • Zajęcia lekcyjne
 • Spotkania ze specjalistami
 • Filmy
 • Pogadanki
 • Konkursy
 • Realizacja projektów
 • Kwestionariusze, testy, ankiety
 • Grupowe zajęcia edukacyjne z doradcą dla uczniów klas VII i VIII

NAUCZYCIELE PROWADZĄCY ZAJĘCIA Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO  W ROKU SZKOLNYM  2022/2023

L.P.

Imię i nazwisko nauczyciela, specjalizacja

1.

mgr Anna Bloch – doradca zawodowy

2.

mgr Elżbieta Micor – psycholog, specjalista terapia pedagogiczna, socjoterapeutka

3.

mgr Katarzyna Mordarska- pedagog specjalny