KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIEKU

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1148);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. ( Dz. U. z 2017 poz. 356);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. ( Dz. U. z 2017 poz. 1658 oraz  z 2019 poz. 1627 ) ; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1611);

INFORMACJA O PRZEDSZKOLU

Przedszkole zlokalizowane jest w centrum wsi Osiek. Mieści się w wolnostojącym, dużym budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1. Budynek i przylegający do niego ogród znajdują się na terenie ogrodzonym i wyposażonym w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Przedszkole posiada 5 sal dydaktycznych na terenie przedszkola oraz 2 sale na terenie szkoły, hol, szatnię, małą sale do prowadzenia zajęć logopedycznych, zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne. Grupy dzieci są podzielone ze względu na ich wiek, a sale wyposażone w odpowiednie meble i pomoce dydaktyczne.                                          

WIZJA PRZEDSZKOLA

• Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
• Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
• Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.
• Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.
• Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
• Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
• Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

MISJA PRZEDSZKOLA

I.    Dbanie o bezpieczeństwo własne i innych.
II.    Kształtowanie umiejętności społecznych i samoobsługowych dzieci.
III.    Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.
IV.    Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej.

PRIORYTETY PRACY PRZEDSZKOLA

ZADANIA:

I.Dbanie o bezpieczeństwo własne i innych.
• Spotkanie ze strażakami, policjantem.
• Zmniejszenie liczebności grup.
• Zatrudnianie odpowiedniej kadry.
• Zapoznanie dzieci z regulaminami spacerów i wycieczek oraz korzystania z ogrodu, sali gimnastycznej i boiska.

II.Kształtowanie umiejętności społecznych i samoobsługowych dzieci.
• Przygotowywanie dzieci do występów artystycznych i konkursów.
• Zawieranie umów i kontraktów grupowych.
• Organizowanie zabaw integrujących.
• Wdrażanie do samodzielności podczas posiłków, korzystania z toalety i ubierania się.

III.Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.
• Zastosowanie odpowiednich form i metod pracy.
• Różnorodność pomocy dydaktycznych.
• Współpraca z rodzicami.
• Wspomaganie rozwoju mowy.
• Zajęcia biblioteczne, zachęcanie do czytania książek.

IV.Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej.
• Spotkanie z lekarzem i higienistką.
• Organizowanie wycieczek i spacerów.
• Częste przebywanie w ogrodzie i na boisku szkolnym.
• Zorganizowanie olimpiady sportowej.
• Codzienne ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe.
• Zachęcanie do spożywania urozmaiconych posiłków.
• Przygotowywanie przez dzieci zdrowych potraw np. sałatek i szaszłyków owocowych, owsianych ciasteczek itp.